Sortiment

Služby

Moja predajňa
Bratislava
Hodoninská ulica 25
84103 Bratislava
Zmeniť predajňu OBI
Naspäť
Zmeniť predajňu OBI
Vašu polohu nebolo možné nájsť
Zobraziť ostatné predajne
Nájdite OBI predajňu na mape

Vaše nastavenia prehliadača zakazuje používanie cookies. Ak chcete na stránke používať všetky funkcie neobmedzene, prosím povoľte používanie cookies a obnovte stránku.

Váš internetový prehliadač je zastaraný. Pre väčšiu bezpečnosť, rýchlosť a lepšiu skúsenosť s touto stránkou si aktualizujte svoj prehliadač.

OBCHODNÉ PODMIENKY ONLINE OBCHODU SPOLOČNOSTI

OBI SLOVAKIA S.R.O.

VZOROVÝ FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Vyplňte tento formulár a pošlite ho spoločnosti OBI Slovakia s.r.o. iba v prípade, že chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy. Formulár sa uplatní iba pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy v lehote štrnásť (14) dní

Adresát:: OBI Slovakia s.r.o. – prevádzkareň OBI Košice, Trolejbusová 3, 04001 Košice

e mail: onlineshop@obi.sk

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

Číslo dokladu: ......................................................................................

Číslo objednávky: ...................................................................................

Dátum objednania (*)/dátum prevzatia (*): ...........................................................


Vaše údaje:

Meno a priezvisko: ..................................................................................

Adresa: .............................................................................................

Telefón: ............................................................................................

E-mail: .............................................................................................

Bankový účet, na ktorý žiadate vrátenie kúpnej ceny..................................................

Vedený v banke: .....................................................................................


Dátum: ......................


Podpis(iba pokiaľ sa tento formulár zasiela v listovej podobe):

.....................................................................................................

Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo v prípade, že objednal tovar prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti OBI Slovakia s.r.o. („Spoločnosť“) alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku okrem prípadov uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov odstúpiť od už uzatvorenej kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Toto odstúpenie oznámi kupujúci Spoločnosti písomne na adresu ktorejkoľvek prevádzkarne Spoločnosti alebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovom formulári.

Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá Spoločnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od nej prevzal.

Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti mu Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného tovaru) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijala, rovnakým spôsobom – v prípade vyplnenia bankového spojenia v tomto formulári vráti Spoločnosť kupujúcemu peňažné prostriedky bezhotovostne na zvolený bankový účet. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Spoločnosť ponúka, vráti Spoločnosť kupujúcemu náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Spoločnosť nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako jej kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Spoločnosti odoslal.

  • Rezervácia a vyzdvihnutie
  • Overiť dostupnosť v predajni
  • Veľký výber produktov
hore