Sortiment

Služby

Moja predajňa
Bratislava
Hodoninská ulica 25
84103 Bratislava
Zmeniť predajňu OBI
Naspäť
Zmeniť predajňu OBI
Vašu polohu nebolo možné nájsť
Zobraziť ostatné predajne
Nájdite OBI predajňu na mape

Create! by OBI
Žiaden sériovo vyrábaný tovar. Šikovný nábytok a doplnky v najnovšom dizajne – vyrobené Vami, poskytnuté nami.
Na stránku OBI Create

Vaše nastavenia prehliadača zakazuje používanie cookies. Ak chcete na stránke používať všetky funkcie neobmedzene, prosím povoľte používanie cookies a obnovte stránku.

Váš internetový prehliadač je zastaraný. Pre väčšiu bezpečnosť, rýchlosť a lepšiu skúsenosť s touto stránkou si aktualizujte svoj prehliadač.

Naše pravidlá pre hodnotenie

Tešíme sa z Vašej spätnej väzby k výrobkom na OBI.sk! Vašim hodnotením, aktívne pomôžete ostatným zákazníkom pri ich rozhodovaní o nákupe. Žiadame Vás, aby ste pri hodnotení dodržiavali nasledujúce pravidlá.

 • Hodnoťte predovšetkým vlastnosti výrobkov a popisujte svoje vlastné skúsenosti - čím bude opis presnejší, tým bude užitočnejší.
 • Vyvarujte sa, prosím
  • neprimeraným vyjadrovacím spôsobom (napr. obscénne výrazy)
  • uvádzaním osobných údajov (napr. e-mailovej adresy, telefónneho čísla)
  • poznámkam k cenám, alebo alternatívnym možnostiam objednanie / doručenie
  • výňatkom, alebo odpisom z textov cudzích webových stránok
  • reklamy, alebo odkazov na ďalšie webové stránky, URL alebo referenčné zdroje
  • komentárov netýkajúcich sa tovaru, ale našich služieb. K tomu účelu, prosím, použite náš kontaktný formulár.

Všetky odoslané hodnotenia podliehajú našim pravidlám pre užívanie. Hodnotenia, ktoré budú v rozpore s týmito, alebo vyššie uvedenými pravidlami nebudú zverejnené a spoločnosť OBI ich môže kedykoľvek odstrániť.

Naše pravidlá pre užívanie

Pre službu „hodnotenia produktov“ platia ďalej uvedené pravidlá vydané spoločnosťou OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, Bratislava 841 03, IČO: 48 258 946, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105505/B. V prípade rozporu medzi vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti OBI Slovakia s.r.o. a týmito pravidlami platia prednostne tieto pravidlá s ohľadom na službu „hodnotenia produktov“. Odovzdaním hodnotenia na stránkach OBI.sk prejavujete svoj súhlas s týmito pravidlami. Pre službu „hodnotenia produktov“ používame softvér spoločnosti Bazaarvoice, Inc. Podrobnejšie informácie o Bazaarvoice nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Zverejnenie obsahu

Pri zverejnení vašich hodnotení zaručujete, že

 • ste jediným autorom a vlastníkom autorských práv,
 • máte viac než 15 rokov.

Zaväzujete sa, že neodošlete žiadny obsah,

 • o ktorom je známe, že je nesprávny, nepravdivý alebo klamlivý, je urážlivej, výhražnej, hanlivej, neprístojnej, násilníckej a/alebo vulgárnej povahy, predstavuje nátlak, je protiústavný, rasistický a/alebo má inak trestnú/protiprávnu povahu a/alebo porušuje platné právo;
 • ktorý porušuje ochranné práva tretích osôb, napr. autorské právo, právo na označenie, právo na ochrannú známku, patentové právo, právo na ochranu osobných údajov alebo práva súvisiace s ochranou autorských práv, obchodné tajomstvo alebo iné vlastnícke či osobnostné práva;
 • za ktorý ste dostali platbu alebo akékoľvek iné protiplnenie od tretej osoby;
 • ktorý obsahuje informácie, ktoré odkazujú na iné webové stránky, adresy, e-mailové adresy, kontaktné informácie alebo telefónne čísla alebo ktorý obsahuje počítačové vírusy alebo iné potenciálne nebezpečné počítačové programy alebo súbory.

Poskytnutie užívacích práv a práv na spracovanie

Odovzdaním vášho hodnotenia súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, Bratislava 841 03, IČO: 48 258 946, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105505/B, v rámci vyhodnotenia výsledkov hodnotenia. Okrem toho tiež vyjadrujete súhlas s tým, aby vás spoločnosť OBI Slovakia s.r.o. a/alebo spoločnosti spriaznené so spoločnosťou OBI Slovakia s.r.o. a/alebo ich dodávatelia kontaktovali v prípade spätných otázok k hodnoteniu (napr. z dôvodu zaistenia kvality).
K spriazneným spoločnostiam spoločnosti OBI Slovakia s.r.o. patrí najmä spoločnosť OBI Group Holding SE & Co. KGaA, Albert-Einstein-Straße 7-9, 42929 Wermelskirchen, a všetky spoločnosti priamo či nepriamo spriaznené podľa zásad stanovených v príslušných ustanoveniach zákona o obchodných korporáciách so spoločnosťou OBI Group Holding SE & Co. KGaA (krátko len „OBI“).
Na vami odovzdané hodnotenie poskytujete spoločnosti OBI Slovakia s.r.o. bezplatné, neodvolateľné, priestorovo, časovo a obsahovo neobmedzené, prevoditeľné užívacie právo (licencie). Užívacie právo zahŕňa najmä právo na kopírovanie, šírenie a prevod do všetkých médií OBI (najmä na internete a v tlačových médiách). OBI má takisto právo preložiť hodnotenie do iných jazykov a poskytnúť ho v rámci EÚ na webových stránkach iných spoločností OBI. Všetok vami odoslaný obsah môže byť použitý spoločnosťou OBI Slovakia s.r.o. výhradne podľa jej vlastného uváženia. Spoločnosť OBI Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo všetok obsah na svojich webových stránkach zmeniť, skrátiť, nezverejniť alebo vymazať obsah, ktorý spoločnosť OBI Slovakia s.r.o. nebude považovať za zlučiteľný s pravidlami o obsahu alebo s iným ustanovením týchto pravidiel. Odovzdané hodnotenia už nie je možné následne spracovávať. Hodnotenia, ktoré odovzdáte, sú spravidla uvoľnené do dvoch až štyroch pracovných dní. Spoločnosť OBI Slovakia s.r.o. si však vyhradzuje právo akékoľvek podanie (hodnotenie) z ľubovoľného dôvodu odstrániť alebo zamietnuť. Uznávate, že za obsah svojho podania (hodnotenia) zodpovedáte vy, a nie spoločnosť OBI Slovakia s.r.o. Ďalej neexistuje žiadna povinnosť mlčanlivosti pre spoločnosť OBI Slovakia s.r.o. a/alebo pre jej spriaznené spoločnosti, partnerov, poskytovateľov servisných služieb a/alebo ich vedúcich pracovníkov, zástupcov a zamestnancov s ohľadom na vami odosielaný obsah (hodnotenie).

Chcete vymazať svoje hodnotenie? Potom nám napíšte e-mail na e-mailovú adresu info@obi.sk a uveďte dátum svojho hodnotenia a číslo položky.

Doložka o odškodnení

Zaväzujete sa, že spoločnosť OBI Slovakia s.r.o. a jej konateľov, zamestnancov a zástupcov, rovnako ako spriaznené spoločnosti a externých poskytovateľov služieb odškodníte a zbavíte ich všetkých nárokov, pohľadávok a škôd a následných škôd všetkého druhu a povahy, známych či neznámych, vrátane nákladov právneho zastúpenia v súvislosti s nedodržaním týchto pravidiel, porušenia právnych predpisov alebo porušenia zákona či porušenia práv tretích osôb.
S vylúčením aplikácie kolíznych noriem podľa medzinárodného práva súkromného sa tieto pravidlá riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ďalej sa výslovne vylučuje aplikácia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Pokiaľ je účastník spotrebiteľom s bydliskom v Európskej únii, môže sa uplatniť aj právo krajiny, v ktorej má bydlisko, pokiaľ ide o donucujúce právne predpisy na ochranu spotrebiteľa.

hore