Pravidlá súťaže "Hodnotenie produktov na OBI.sk"


Vašim hodnotením produktu sa automaticky zúčastníte našej súťaže a využijete šancu vyhrať jednu z troch darčekových kariet OBI, každá v hodnote 250 EUR!


Táto súťaž sa na OBI.sk uskutoční v období od 01.07.2020 do 30.09.2020 (ďalej len "Obdobie súťaže").

Účasť na súťaži a jej priebeh sa riadi nasledujúcimi ustanoveniami:

 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, Bratislava 841 03, IČO: 48 258 946, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105505/B (ďalej len "OBI").

 2. Účasť v súťaži je obmedzená na plnoletých účastníkov. Zamestnanci OBI a ich príbuzní žijúci v spoločnej domácnosti sú z účasti na súťaži vylúčení.

 3. Účasť na súťaži je možná len vo vyššie uvedenom Období súťaže.

 4. Účasť na výhernej súťaži je bezplatná a prebieha automaticky odoslaním hodnotenia produktu na OBI.sk. Hodnotenie produktu musí byť v súlade s Podmienkami pre hodnotenie tovaru a musí byť zverejnené.

 5. Výhercovia súťaže budú vyžrebovaní náhodným výberom. Žrebovanie sa uskutoční na konci Obdobia sútaže. Žrebovania sa zúčastňuje každý zákazník, ktorý odoslal hodnotenie produktu, ktoré bolo v rámci Obdobia súťaže zverejnené. Víťazi budú po uplynutí obdobia súťaže informovaní emailom, na emailovú adresu uvedenú pri hodnotení produktu. Právo na doručenie oznámenia o výhre bude účinné až po zadaní úplnej a správnej e-mailovej adresy. Účastník je zodpovedný za správnosť e-mailovej adresy. Spoločnosť OBI sa nebude dodatočne snažiť získať správne kontaktné informácie.

 6. Každá osoba je oprávnená zúčastniť sa súťaže len jedenkrát. Viaceré účasti na súťaži nie sú preto bez ohľadu na počet predložených hodnotení produktov možné.

 7. Ako výhra sa vylosujú tri darčekové karty OBI, každá v hodnote 250 EUR.

 8. Darčeková karta môže byť uplatnená len v OBI predajni na Slovensku a nemôže byť uplatnená pri nákupe v online obchode OBI. Vyplatenie dárčekové karty v hotovosti je vylúčené. Víťaz získa výhru poštou, a to po vykonaní žrebovania a zaslanie svoje úplné adresy v odpovedi na oznámenie o víťazstvu. Ak sa výhra nedá do šiestich týždňov doručiť, a to ani po pokuse o kontaktovanie prostredníctvom adresy určenej víťazom, cena bez náhrady prepadne.

 9. Darčekové karty sú platné 4 roky a môžu byť uplatnené vo všetkých predajniach OBI na Slovensku. Nemôžu byť uplatené pri online objednávke. Platba v hotovosti zvyšného kreditu je vylúčená. Víťaz v prípade straty, alebo pri poškodení karty nedostane náhradu. Informácie o kredite na karte a zmluvných podmienkach získate v ktorejkoľvek predajni OBI.

 10. Právo na výhru, alebo akúkoľvek náhradu nemožno odstúpiť tretím stranám.

 11. OBI si vyhradzuje právo uviesť víťazov a ich výhru na svojich internetových stránkach podľa mena, v novinkách alebo na firemných stránkach na Facebooku (bez uvedenia adresy alebo iných údajov, napr. Martin M. z mesta XY). Oznámenie víťaza na internetovej stránke je bez záruky.

 12. Účastník súhlasí s touto formou zverejnenia.

 13. OBI si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť alebo ukončiť súťaž bez predchádzajúceho upozornenia. OBI využíva túto možnosť, najmä ak z technických alebo právnych dôvodov nemožno zaručiť riadne vykonanie súťaže.

 14. Vymáhanie výhier právnou cestou je vylúčené.

 15. S vylúčením aplikácie kolíznych noriem podľa medzinárodného práva súkromného sa táto súťaž riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ďalej sa potom výslovne vylučuje aplikácia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Ak je účastník spotrebiteľom s bydliskom v Európskej únii, tu sa poprípade môže uplatniť právo krajiny, v ktorej má bydlisko, ak sa jedná o povinné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa.

 16. Ak by ktorákoľvek z týchto podmienok bola alebo bude neúčinná, platnosť ostatných podmienok účasti a realizácie zostáva nedotknutá.

 17. Podmienky účasti a realizácie môžu byť spoločnosťou OBI kedykoľvek zmenené, a to bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Aby boli dodatky a doplnkové dohody týkajúce sa podmienok pri spracovaní výhier platné, musia byť vykonanné písomnou formou.

 18. Ochrana osobných údajov

 19. a) Účasť a realizácia výhernej súťaže

 20. Vaše meno a Vaša e-mailová adresa použitá pri hodnotení produktu budú uložené za účelom účasti a realizácie súťaže (pozri ods. 4). V prípade výhry je nutné pre doručenie darčekovej karty, aby víťaz nahlásil adresu OBI (s uvedením mena a priezviska a názvu ulice, čísla domu, PSČ a mesta), na ktorú je možné darčekovovú kartu odoslať (pozri ods. 7). Vyššie uvedené údaje -ak ste sa dodatočne neprihlásili na odber nášho newslettra - budú spracované OBI iba pre uskutočnenie súťaže. Vaša adresa bude po skončení tejto súťaže vymazaná, pokiaľ neexistujú žiadne zákonné povinnosti uloženia. Bez ohľadu na to, budú Vaše osobné údaje, ktoré ste zadali v súvislosti s hodnotením produktu naďalej používané v súlade s našim Vyhlásením o ochrane osobných údajov (pozri bod C ods. 7 Vyhlásenie o ochrane osobných údajov). Spracovanie údajov na realizáciu súťaže sa uskutočňuje na základe Vášho súhlasu podľa článoku 6 ods. 1, veta 1 lit a) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (ďalej len "GDPR"). V prípade zákonných povinností uchovávania sa spracovanie uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1, veta 1 lit c) GDPR. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 21. 1. b) Práva dotknutej osoby
  Informácie o vašich právach ako "dotknutej osoby" podľa GDPR: Právo na prístup (článok 15 ods. 1, 2 GDPR), Právo na opravu (článok 16 GDPR), alebo vymazanie (článok 17 GDPR), Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), Právo namietať proti spracúvaniu (článok 21 GDPR), Právo na odvolanie súhlasu (článok 7 ods. 3 GDPR), Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (článok 77 GDPR)

  1. c) Prevádzkovateľ
  Prevádzkovateľ: OBI Slovakia, s.r.o., Hodonínska 25, Bratislava 841 03, IČO: 48 258 946, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105505/B

  Kontakty:
  OBI Ochrana osobných údajov
  Hodonínska 25
  Bratislava 841 03
  Tel.: 0850 850 100
  e-mail: info@obi.sk"

  1. d) Ďalšie informácie
  Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na www.obi.sk/disclaimer
 • Rezervácia a vyzdvihnutie
 • Overiť dostupnosť v predajni
 • Veľký výber produktov
hore